Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logeion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Dat wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, onze medewerkers hierop zijn getraind.

Als Logeion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt kun je contact met ons op nemen via: 070 3467049 of mail naar: info@logeion.nl.

Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze diensten, ga je hiermee akkoord.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht:
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het persoonlijk lidmaatschap van de vereniging

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Huisadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Functie
 • Privé en zakelijk telefoonnummer;
 • Privé en zakelijk e-mailadres;
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Je persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van niet-leden en nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief en aanmelding voor bijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Privé en zakelijk e-mailadres;
 • Factuuradres in geval van het aanmelden voor een bijeenkomst;
 • Privé telefoonnummer in geval van het aanmelden voor een bijeenkomst;

Persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Bij aanmelding voor een bijeenkomst worden de persoonsgegevens gedurende de looptijd van maximaal 7 jaar voor de wettelijke verplichte financiële administratie. Betreft het alleen een nieuwsbrief abonnee, dan houden wij alleen de gegevens in ons bestand gedurende periode dat je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Logeion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst tot levering

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logeion de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Zakelijk e-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Logeion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier, met een garantietermijn op de levering.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een aanmeldprocedure voor bijeenkomsten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. (niet van toepassing)

Bewaartermijn

Logeion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Logeion van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vastlegging van het evenement door foto- en videografie

Tijdens het evenement worden er foto’s en video-opnames gemaakt. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties en andere communicatie-uitingen. Deze kunnen gebruik worden voor promotionele doeleinden. Wenst de bezoeker of deelnemer niet vastgelegd te worden, dient hij of zij dit vooraf kenbaar te maken bij de fotograaf of medewerkers van de organisatie.

Google Analytics
C-day.nl bevat een cookie van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst houdt aantallen bezoekers bij en levert rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan wettelijk verplicht worden om informatie aan derden te geven en deze namens Google te verwerken. Logeion heeft hier geen invloed op. Logeion heeft Google geen toestemming gegeven de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De data die Google verzamelt, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google gebruikt een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Cookies van LinkedIn, Amerika
Cday.nl maakt gebruik van cookies en pixels, die worden ingezet voor advertentie doeleinden. Dit maakt het mogelijk om op basis van jouw interesse en (klik)gedrag binnen onze website, relevantere advertenties te tonen buiten onze website en het resultaat daarvan te meten. Als je bijvoorbeeld LinkedIn gebruikt en bepaalde pagina’s van onze website heeft bezocht, kun je als gevolg daarvan advertenties van ons langs zien komen op LinkedIn die verband houden met jouw eerdere bezoek. De pixel slaat informatie op over of je ingelogd bent en over jouw interesseprofiel. Vervolgens kan reclame worden getoond (“retargeting”). We plaatsen dit soort cookies alleen als je ons hier toestemming voor geeft. Zonder toestemming kun je de pagina gewoon blijven gebruiken en je kunt altijd bezwaar maken tegen deze vorm van profilering.

LinkedIn ‘Insight’-tags
We kunnen LinkedIn ‘Insight’-tags op onze site gebruiken om het verkeer van het sociale mediaplatform te controleren. De LinkedIn Insight-tag is een stukje lichte JavaScript-code die wordt toegevoegd aan onze website om een campagnerapportage mogelijk te maken en waardevolle inzichten over onze websitebezoekers te krijgen. We kunnen de LinkedIn Insight-tag van LinkedIn gebruiken om de prestaties en ROI van onze LinkedIn-campagnes te meten, waaronder clicks, conversies en meer. Zie voor meer info de FAQ van LinkedIn Insight Tag. Lees voor meer informatie de privacyverklaring LinkedIn voor te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van de webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Cookies of vergelijkbare technieken, die Logeion gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken een aantal soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.

Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als LinkedIn worden hier bijgehouden.

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari).

Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar dan willen we je erop wijzen dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@logeion.nl.

Contactgegevens

Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals
Koninginnegracht 14 B
2514 AA DEN HAAG

info@logeion.nl

Tel.: 070-346 70 49